hmenu

П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

На 01.08.2019 година от 17.30 часа ще се проведе заседание на УС на МИГ ЛОМ при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на състав на КППП по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.057- МИГ – ЛОМ, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ ВТОРИ КРАЕН СРОК/ВТОРИ ПРИЕМ.На същата дата, 01.08.2019 година от 18.30 ще се проведе следващо заседание на УС на МИГ ЛОМ по следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на състав на КППП по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с код в ИСУН2020 BG06RDNP001-19.185 в ИСУН2020 по мярка 5-7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ.

За предварително запознаване материалите по дневния ред са на разположение на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски” №19, Административна сграда на Общински пазар, етаж.2.

Моля, заповядайте!

С уважение
ПЕНКА ПЕНКОВА

Председател на УС


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти