hmenu

П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

На 01.08.2019 година от 17.30 часа ще се проведе заседание на УС на МИГ ЛОМ при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на състав на КППП по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.057- МИГ – ЛОМ, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ ВТОРИ КРАЕН СРОК/ВТОРИ ПРИЕМ.На същата дата, 01.08.2019 година от 18.30 ще се проведе следващо заседание на УС на МИГ ЛОМ по следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на състав на КППП по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с код в ИСУН2020 BG06RDNP001-19.185 в ИСУН2020 по мярка 5-7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ.

За предварително запознаване материалите по дневния ред са на разположение на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски” №19, Административна сграда на Общински пазар, етаж.2.

Моля, заповядайте!

С уважение
ПЕНКА ПЕНКОВА

Председател на УС


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти