П О К А Н А

за ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с предстоящ прием на проектни предложения по Мярка 11 от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ - ЛОМ, процедура № BG05M9OP001-2.035 МИГ ЛОМ „Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца“,

Екипът на МИГ ЛОМ Ви кани на еднодневна информационна среща за местни лидери и потенциални кандидати на тема :

Участниците в информационната среща ще се запознаят с:
 • Условията за подготовка на проекти по процедурата;
 • Процедурата за подбор на проектни предложения по мярката;
 • Работа в ИСУН.

Дата на провеждане: 22.08 /четвъртък/ 2019 г. от 10.00 часа
Място на провеждане: гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19, ет 2 – зала №2

Участие в информационната среща може да заявите:
 1. По e-mail: office@miglom.org.
 2. По телефон: 0878965898.
 3. Участие в информационната среща може да вземете и без предварително заявяване.

Всички материали по процедурата са публикувани на е-адрес: http://miglom.org/

ЗАПОВЯДАЙТЕ!


  Екип на МИГ ЛОМ


За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти