hmenu

П О К А Н А

за ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с отворена на 15.08.2019г. процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 BG05M20P001-3.007 „МИГ ЛОМ мярка 7 Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми”,

Ви каня да участвате в информационна среща на тема :

„Запознаване с процедура за подбор на проектни предложения по мярка 7 „ Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми”.

По мярката могат да кандидатстват:
 • Община Лом;
 • Училища от територията на Община Лом;
 • Детски градини от територията на Община Лом.

Партньорството е задължително условие за подаване на проектно предложение. Партньори могат да бъдат:
 • Община Лом;
 • Училища от територията на Община Лом;
 • Детски градини от територията на Община Лом.
 • ЮЛНЦ, регистрирани преди
Дата на провеждане: 11.09 /сряда/ 2019 г. от 11.00 часа
Място на провеждане: гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19, ет 2 – зала №2

За предварително запознаване всички материали са на разположение на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски” №19, Административна сграда на Общински пазар, етаж.2 , а също така на следните интернет адреси:
 • на сайта на МИГ ЛОМ www://miglom.org;
 • на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България - https://www.eufunds.bg
 • на сайта на ИСУН 2020- https://еumis2020.government.bg/

ЗАПОВЯДАЙТЕ!


  Председател на КУО на МИГ ЛОМ: Пенка Пенкова


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти