hmenu

П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

На основание чл.21 ал.1 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ Ви каня за участие в заседание на УС на 05.09.2019 година /четвъртък/ от 18.00 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на следните оценителни доклади по процедури:
 1. Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни предложени (КППП) по процедура №BG05M9OP001-1.045 МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“;
 2. Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни предложени (КППП) по процедура № BG05M9OP001-1.047 МИГ ЛОМ „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“;
 3. Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни предложени (КППП) по процедура № BG05M9OP001-2.034 МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“;
 4. Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни предложени (КППП) по процедура BG05M9OP001-2.030 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ ЛОМ“.
2. Обсъждане и подбор на Комисия за подбор на проектни предложени (КППП) по процедура BG05M9OP001-2.035 МИГ ЛОМ „Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца“.
3. Други


С цел подобряване на оперативната работа на УС всички оценителни доклади и придружителните документи към тях са предоставени на членовете на УС по електронен път.
Материалите по дневния ред са на разположение и на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски” №19, Административна сграда на Общински пазар, етаж2.

С уважение
ПЕНКА ПЕНКОВА

Председател на УС


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти