hmenu

П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

На основание чл.21 ал.1 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ на 12.09.2019 година /четвъртък/ от 17.00 часа, Ви каня за участие в заседание на УС/КУО на МИГ Лом при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Одобряване на оценителен доклад на комисията за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.057 МИГ ЛОМ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ втори краен срок, от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ.
 2. Одобряване на оценителен доклад на комисията за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.185 "МИГ-ЛОМ, мярка 5 - 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ.
 3. Други.

С уважение
ПЕНКА ПЕНКОВА

Председател на УС


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти