hmenu

До  Членовете на УС на МИГ ЛОМ и всички членове на ВКО

П О К А Н А

за двудневно обучение на бенефициенти на МИГ-Лом и членовете на КУО по процедурите за подбор и оценка на проекти към Стратегията на МИГ-ЛОМ по следните тема:


"Подготовка на проекти по СВОМР"


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ И ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ,
Предстои провеждане на двудневно обучение - 25 и 26 септември /сряда и четвъртък/ 2019г. на екипа, членовете на КУО, потенциални бенефициенти на територията на МИГ ЛОМ в рамките на изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-40/24.04.2018 г.по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по следните теми:
Структурата на обучението предвижда 80% теория / 20% практика / решаване на казуси, беседи и др.

Целта е бенефициентите да придобият знания за изискванията по подписване на договор и да бъдат запознати с процедурите за изпълнение (вкл. ЗОП и ПМС 160 от 2016г.) и мониторинг на проекта по различните програми - ПРСР, ОПРЧР, ОПИК и ОПНОИР.

Събитието ще се проведе на 25 и 26 септември 2019 година, от 10.00 часа. Място на провеждане гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19,ет 2 – зала №2

С уважение
ПЕНКА ПЕНКОВА

Председател на УС


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти