hmenu

П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

Каня Ви за участие в заседание на УС/КУО за вземане на решения на основание чл. 21 ал.1 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ, което ще се проведе на 26 септември /четвъртък/ 2019 г, от 17.00 часа, при следния

дневен ред:

 1. Одобряване на Заявление на планираните дейности и разходи за следващата 2020 г. на СНЦ „МИГ-ЛОМ“(по образец);
 2. Одобряване на Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ през 2020 г.
 3. Други - организационни

С цел подобряване на оперативната работа на УС всички документи са предоставени на членовете на УС по електронен път.
Материалите по дневния ред са на разположение и на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски” №19, Административна сграда на Общински пазар, етаж 2.

С уважение
ПЕНКА ПЕНКОВА

Председател на УС


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти