hmenu

П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

На основание чл. 21 ал.1 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ Ви каня за участие в заседание на УС на 07.10.2019 г. /понеделник / от 10.00 ч., при следния

дневен ред:

 1. Обсъждане и подбор на Комисия за подбор на проектни предложени (КППП) по процедура BG05M9OP001-2.035 МИГ ЛОМ „Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца“ Мярка11 от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ.
 2. Други

С цел подобряване на оперативната работа на УС всички оценителни доклади и придружителните документи към тях са предоставени на членовете на УС по електронен път.
Материалите по дневния ред са на разположение и на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски” №19, Административна сграда на Общински пазар, етаж 2.

С уважение
ПЕНКА ПЕНКОВА

Председател на УС


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти