hmenu

П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

Каня Ви за участие в заседание на УС/КУО, което ще се проведе на 09.10.2019 /сряда/ 2019 г, при следния

дневен ред:

 1. Промени в Насоки за кандидатстване по приеми и процедури на мерки от ПРСР от СВОМР на МИГ ЛОМ, предстоящи след дата 10 октомври 2019 година на основание Заповед RD 09-647 от 03.07.2019, издадена от и. д. директор Дирекция „РСР“;
 2. Удължаване крайния срок по втори краен срок на процедура BG06RDNP001-19.075 по мярка 1-4.1 от СВОМР на МИГ ЛОМ;
 3. Други
С уважение
ПЕНКА ПЕНКОВА
Председател на УС


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти