hmenu

П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

Каня Ви за участие в заседание на УС/КУО, което ще се проведе на 09.10.2019 /сряда/ 2019 г, при следния

дневен ред:

 1. Промени в Насоки за кандидатстване по приеми и процедури на мерки от ПРСР от СВОМР на МИГ ЛОМ, предстоящи след дата 10 октомври 2019 година на основание Заповед RD 09-647 от 03.07.2019, издадена от и. д. директор Дирекция „РСР“;
 2. Удължаване крайния срок по втори краен срок на процедура BG06RDNP001-19.075 по мярка 1-4.1 от СВОМР на МИГ ЛОМ;
 3. Други
С уважение
ПЕНКА ПЕНКОВА
Председател на УС


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти