До  Членовете на УС на МИГ ЛОМ и всички членове на ВКО

П О К А Н А

за двудневно обучение за местни лидери от нестопанския сектор по следната тема:


"Подготовка на проекти по ПРСР 2014 -2020 и ОПНОИР 2014-2020"


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ И ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ,
Предстои провеждане на двудневно обучение30-31 октомври/сряда и четвъртък/2019 г. на местни лидери, членовете на КУО, потенциални бенефициенти на територията на МИГ ЛОМ в рамките на изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-40/24.04.2018 г.по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по следните теми:“Подготовка и управление на проекти по ПРСР 2014 -2020 и ОПНОИР 2014 -2020 “
Обучението е относно възможностите за финансиране на местните общности, уязвими групи и нестопански сектор, чрез проекти по СВОМР.
Правила, процедури и кандидатстване. Структурата на обучението предвижда 80% теория /20% практика /решаване на казуси, беседи и др.

Целта е бенефициентите да придобият знания за изискванията по подписване на договор и да бъдат запознати с процедурите за изпълнение (вкл. ЗОП и ПМС 160 от 2016г.) и мониторинг на проекта по различните програми - ПРСР, ОПРЧР, ОПИК и ОПНОИР.

Събитието ще се проведе на 30 и 31 октомври 2019 година, от 10.00 часа. Място на провеждане гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19,ет 2 – зала №2

С уважение
ПЕНКА ПЕНКОВА

Председател на УС


За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти