hmenu

До  Членовете на УС на МИГ ЛОМ и всички членове на ВКО

П О К А Н А

за двудневно обучение за местни лидери от нестопанския сектор по следната тема:


"Подготовка на проекти по ПРСР 2014 -2020 и ОПНОИР 2014-2020"


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ И ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ,
Предстои провеждане на двудневно обучение30-31 октомври/сряда и четвъртък/2019 г. на местни лидери, членовете на КУО, потенциални бенефициенти на територията на МИГ ЛОМ в рамките на изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-40/24.04.2018 г.по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по следните теми:“Подготовка и управление на проекти по ПРСР 2014 -2020 и ОПНОИР 2014 -2020 “
Обучението е относно възможностите за финансиране на местните общности, уязвими групи и нестопански сектор, чрез проекти по СВОМР.
Правила, процедури и кандидатстване. Структурата на обучението предвижда 80% теория /20% практика /решаване на казуси, беседи и др.

Целта е бенефициентите да придобият знания за изискванията по подписване на договор и да бъдат запознати с процедурите за изпълнение (вкл. ЗОП и ПМС 160 от 2016г.) и мониторинг на проекта по различните програми - ПРСР, ОПРЧР, ОПИК и ОПНОИР.

Събитието ще се проведе на 30 и 31 октомври 2019 година, от 10.00 часа. Място на провеждане гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19,ет 2 – зала №2

С уважение
ПЕНКА ПЕНКОВА

Председател на УС


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти