hmenu

П О К А Н А


за двудневно обучение за най-малко двадесет участници, с цел обучение на местните лидери – представители на стопанския сектор, местни занаятчии, дейци и общественици от община Лом и за правилата, процедурите и начина на кандидатстване по програма ПРСР, ОПИК и ОПРЧР по следната тема:

“Подготовка на проекти по СВОМР“


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КУО НА МИГ-ЛОМ И ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ,

Предстои провеждане на двудневно обучение на 30 ноември и 1 декември /събота и неделя/ 2019 г. на местни лидери, членовете на КУО, потенциални бенефициенти на територията на МИГ ЛОМ в рамките на изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-40/24.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по следната тема:

“Подготовка на проекти по СВОМР“ (ПРСР и ОПИК, ОПРЧР)


Обучението е относно възможностите за финансиране на местните общности, стопански сектор, чрез проекти по СВОМР. Правила, процедури и кандидатстване.

Структурата на обучението предвижда 80% теория /20% практика /решаване на казуси, беседи и др. за мерките от ПРСР, ОПИК и ОПРЧР.

Събитието ще се проведе на 30 ноември-1 декември 2019 година, от 10.00 часа.
Място на провеждане: гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19, ет 2 – зала №2

Председател на КУО на МИГ ЛОМ: Пенка Пенкова


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти