hmenu

П О К А Н А


за двудневно обучение за най-малко двадесет участници, с цел обучение на местните лидери – представители на стопанския сектор, местни занаятчии, дейци и общественици от община Лом и за правилата, процедурите и начина на кандидатстване по програма ПРСР, ОПИК и ОПРЧР по следната тема:

“Подготовка на проекти по СВОМР“


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КУО НА МИГ-ЛОМ И ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ,

Предстои провеждане на двудневно обучение на 30 ноември и 1 декември /събота и неделя/ 2019 г. на местни лидери, членовете на КУО, потенциални бенефициенти на територията на МИГ ЛОМ в рамките на изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-40/24.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по следната тема:

“Подготовка на проекти по СВОМР“ (ПРСР и ОПИК, ОПРЧР)


Обучението е относно възможностите за финансиране на местните общности, стопански сектор, чрез проекти по СВОМР. Правила, процедури и кандидатстване.

Структурата на обучението предвижда 80% теория /20% практика /решаване на казуси, беседи и др. за мерките от ПРСР, ОПИК и ОПРЧР.

Събитието ще се проведе на 30 ноември-1 декември 2019 година, от 10.00 часа.
Място на провеждане: гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19, ет 2 – зала №2

Председател на КУО на МИГ ЛОМ: Пенка Пенкова

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти