hmenu

Уважаеми съграждани,

Във връзка с обявен втори прием на проектни предложения, процедура в ИСУН BG06RDNP001-19.075 по мярка 1- 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група - ЛОМ”,

Ви каня
да участвате в информационна среща на тема: „Запознаване с процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.075 подмярка 1-4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“
 • Земеделски стопани, регистрирани, с минимален стандартен производствен обем на земеделското стопанство не по-малко от левовата равностойност на 2000 евро;
 • Юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия, които отговарят на следното условие: да са получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ. Не се прилагат за кандидати, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично-маслени и медицински култури”;
 • Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.;
 • За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в т. 1 и т. 2.

По мярката могат да кандидатстват: Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ, т. е. на община Лом.

Дата на провеждане на информационната среща : 02.12.2019 /понеделник/ от 10.00 часа.

Място на провеждане: гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19 , ет.2 – зала №2

Участие в информационната среща може да заявите:
1. По email: office@miglom.org;
2. По телефон: 0888 25 27 01;
Участие в информационната среща може да вземете и без предварително заявяване.

Всички материали са публикувани на сайта на МИГ ЛОМ и са на разположение за предварително запознаване на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски” №19, Административна сграда на Общински пазар, етаж.2

ЗАПОВЯДАЙТЕ!


Председател на КУО на МИГ ЛОМ: Пенка Пенкова


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти