hmenu

Уважаеми съграждани,

Във връзка с обявен втори прием на проектни предложения, процедура в ИСУН BG06RDNP001-19.075 по мярка 1- 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група - ЛОМ”,

Ви каня
да участвате в информационна среща на тема: „Запознаване с процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.075 подмярка 1-4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“
 • Земеделски стопани, регистрирани, с минимален стандартен производствен обем на земеделското стопанство не по-малко от левовата равностойност на 2000 евро;
 • Юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия, които отговарят на следното условие: да са получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ. Не се прилагат за кандидати, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично-маслени и медицински култури”;
 • Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.;
 • За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в т. 1 и т. 2.

По мярката могат да кандидатстват: Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ, т. е. на община Лом.

Дата на провеждане на информационната среща : 02.12.2019 /понеделник/ от 10.00 часа.

Място на провеждане: гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19 , ет.2 – зала №2

Участие в информационната среща може да заявите:
1. По email: office@miglom.org;
2. По телефон: 0888 25 27 01;
Участие в информационната среща може да вземете и без предварително заявяване.

Всички материали са публикувани на сайта на МИГ ЛОМ и са на разположение за предварително запознаване на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски” №19, Административна сграда на Общински пазар, етаж.2

ЗАПОВЯДАЙТЕ!


Председател на КУО на МИГ ЛОМ: Пенка Пенкова


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти