hmenu

ДО Членовете на КУОна МИГ ЛОМ
Местни и регионални медии
Гражданите на Лом


ПОКАНА

за

Пресконференция за местната общност на тема

“Местната инициативна група в Лом и местната идентичност“


за най-малко петдесет участници, от територията на МИГ ЛОМ в рамките на изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ
по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-40/24.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.:

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КУО НА МИГ-ЛОМ И ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ,

Предстои провеждане на ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ - 4 декември /сряда/ 2019 г. за местни и регионални медии, членове на КУО, потенциални бенефициенти и граждани на територията на МИГ ЛОМ.
На пресконференцията ще бъде направен преглед на дейността на СНЦ „МИГ ЛОМ“ и ще бъдат представени местни културни забележителности на гр. Лом от млади изследователи.

Картините в изложбата на ломския художник Иван Манойлов, ще допълнят и рамкират местната идентичност.

Събитието ще се проведе на 4 декември 2019 година, от 17.00 часа.
Място на провеждане: гр. Лом, ул. „Дунавска“ № 16, Картинна галерия на Община Лом
 

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти