ПЪРВИ УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ЛОМ


„ДИ – ВЕН“ ООД ЗАВЪРШИ УСПЕШНО ПЪРВИЯТ ФИНАНСИРАН ПРОЕКТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ЛОМ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ЛОМ, финансиран по Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” в изпълнение на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ; Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП"; Инвестиционен приоритет 2.2: „Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК.

Проектът „Повишаване конкурентоспособността, подобряване на капацитета и експортния потенциал на "ДИ ВЕН" ООД чрез придобиване на високоспециализирани дълготрайни материални активи“ по процедура № BG16RFOP002-2.028 е на стойност 390 240,29лв, от които безвъзмездна финансова помощ 351 216,26 лева и 39 024,03 лв. собствен принос.

НА 28.11.2019 г. /ЧЕТВЪРТЪК/ В 10,30Ч. ЗАПОВЯДАЙТЕ В ПРОИЗВОДСТВЕНАТА БАЗА НА „ДИ-ВЕН“ ООД, УЛ.“ЛУДОВИКО МИЛАНЕЗИ“ № 11 “А“ ЗА ОФИЦИАЛЕН ПУСК НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНАТА МАШИНА ЗА ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ НА МЕТАЛ

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 

За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти