hmenu

П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

На основание чл. 21 ал.1 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ Ви каня за участие в заседание на УС на 07.01.2020г. от 10.00 ч., при следния

дневен ред:

 1. Приемане Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни предложени (КППП) по процедура BG05M9OP001-2.035 МИГ ЛОМ „Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца“ Мярка 11 от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ.
 2. Приемане Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни предложени (КППП) по процедура BG05M20P001-3.007 „МИГ ЛОМ мярка 7 Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми” от Стратегията за ВОМР на МИГ – ЛОМ“.
 3. Определяне дата за свикване на Общо събрание на МИГ Лом.
 4. Други

С цел подобряване на оперативната работа на УС всички оценителни доклади и придружителните документи към тях ще бъдат предоставени на членовете на УС по електронен път.

Материалите по дневния ред са на разположение и на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски” №19, Административна сграда на Общински пазар, етаж.2.

С уважение
ПЕНКА ПЕНКОВА
Председател на УС

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти