hmenu

П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

На основание чл. 21 ал.1 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ Ви каня за участие в неприсъствено заседание на УС на 10.01.2020г. (петък) от 16.00 ч., при следния

дневен ред:

 1. Разглеждане и приемане изпълнението на планираните дейности и разходи на МИГ за 2019 г. и Годишен финансов отчет на СНЦ „МИГ ЛОМ“ и придружаващите ги документи за 2019 г.
 2. Обсъждане промяна на Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-40/24.04.2018 г. с УО на ПРСР, УО на ОПРЧР, УО на ОПИК, УО на ОПНОИР за програмния период 2014-2020 г.
 3. Определяне дата и дневен ред за свикване на Общо събрание на МИГ Лом.
 4. Други

С цел подобряване на оперативната работа на УС всички обсъждани документи и придружаващите ги справки към тях са предоставени на членовете на УС по електронен път.

Материалите по дневния ред са на разположение и на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски” №19, Административна сграда на Общински пазар, етаж.2.

С уважение
ПЕНКА ПЕНКОВА
Председател на УС

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти