hmenu

П О К А Н А

за УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА МИГ-ЛОМ,

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл.19 ал.2 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ и с решение на УС /протокол № 2 от 10 януари 2020/ Председателят на УС на МИГ ЛОМ кани всички членове за участие в заседание на общото събрание на МИГ – ЛОМ, което ще се проведе на ДАТА:
12 ФЕВРУАРИ /сряда/ 2020 г, от 17:00 часа, МЯСТО: гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19, етаж 2, заседателна зала 1, при следния

проекто-дневен ред:

 • Представяне и приемане на годишен доклад за изпълнение на Стратегията на ВОМР на СНЦ „МИГ ЛОМ“ за 2019 г.;
 • Представяне и приемане на годишен отчетен доклад на СНЦ „МИГ ЛОМ“ за 2019 г.;
 • Разглеждане и обсъждане на индикативен график за приеми по СВОМР за 2020 г.;
 • Приемане на проектобюджет за текущи разходи на СНЦ МИГ-ЛОМ за 2020 г.;
 • Разглеждане и приемане изпълнението на планираните дейности и разходи на МИГ за 2019 г. и Годишен финансов отчет на СНЦ „МИГ ЛОМ“ и придружаващите ги документи за 2018 и 2019 г.;
 • Промяна на Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-40/24.04.2018 г. с УО на ПРСР, УО на ОПРЧР, УО на ОПИК, УО на ОПНОИР за програмния период 2014-2020 г.;
 • Други.

Регистрацията ще започне в 16:30 часа - срещу документ за самоличност, за пълномощниците – срещу писмено пълномощно с минимално съдържание, определено в Устава на сдружението и срещу документ за самоличност.

Съгласно чл. 19 ал. 4 от Устава на МИГ-ЛОМ при липса на кворум от 50 % събранието ще се проведе един час по-късно, независимо от броя на явилите се членове. Кворумът се установява по регистрационния списък. .


ПЕНКА ПЕНКОВА
Председател на УС на МИГ-Лом

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти