hmenu

П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

На основание чл. 21 ал.1 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ Ви каня за участие в заседание на УС на 10.02.2020 г. (понеделник) от 10.00 ч., при следния

дневен ред:

 1. Приемане на нови членове в ОС на СНЦ МИГ ЛОМ.
 2. Приемане прекратяване на членство в ОС на СНЦ МИГ ЛОМ.
 3. Информиране за настъпили изменения с лицето, определено за представител на Община Лом, ДИ-ВЕН и УН „Феникс“ .
 4. Други.

Материалите по дневния ред са на разположение и на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски” №19, Административна сграда на Общински пазар, етаж.2.

С уважение
ПЕНКА ПЕНКОВА
Председател на УС

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти