hmenu

П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

На основание чл. 21 ал.1 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ Ви каня за участие в заседание на УС на 12.02.2020 г. (сряда) от 19.00 ч., при следния

дневен ред:

 1. Прекратяване на пълномощията и освобождаване от отговорност г-жа П. Пенкова- председател на УС на МИГ ЛОМ.
 2. Избиране на председател на УС на МИГ-ЛОМ.
 3. Отлагане на прием с втори краен срок, обявен в рамките на процедура BG06RDNP001-19.062 МИГ ЛОМ МЯРКА 2-4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.
 4. Разни.

Материалите по дневния ред са на разположение и на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски” №19, Административна сграда на Общински пазар, етаж.2.

С уважение
ПЕНКА ПЕНКОВА
Председател на УС

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти