hmenu

Уважаеми съграждани,

Във връзка с отворена на 19.02.2020 г. процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 BG05M20P001-3.007 „МИГ ЛОМ мярка 7 Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми”, ВТОРИ КРАЕН СРОК

Ви каня да участвате в информационна среща по тема:


„Запознаване с процедура за подбор на проектни предложения по мярка 7 „ Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми”

По мярката могат да кандидатстват:
 • Община Лом;
 • Училища от територията на Община Лом;
 • Детски градини от територията на Община Лом.

Партньорството е задължително условие за подаване на проектно предложение. Партньори могат да бъдат:
 • Община Лом;
 • Училища от територията на Община Лом;
 • Детски градини от територията на Община Лом;
 • ЮЛНЦ.
 
Дата на провеждане: 28.02.2019 /петък/ от 15.00 часа.

Място на провеждане: гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19 , ет.2 – зала №2

За предварително запознаване всички материали са на разположение на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски” №19, Административна сграда на Общински пазар, етаж.2 , а също така на следните интернет адреси:
 • на сайта на МИГ ЛОМ www://miglom.org;
 • на сайта на ИСУН 2020- https://еumis2020.government.bg/

ЗАПОВЯДАЙТЕ!


Председател на КУО на МИГ ЛОМ: Д-р Г. Гаврилов


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти