hmenu

П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,


На основание чл. 21 ал.6 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ Ви каня за участие в заседание на УС на 24.04.2020. Заседанието е неприсъствено и е легитимно на основание чл. 21, ал.6 от Устава, който гласи: (6) „Управителният съвет може да взема решения и без да провежда заседание, ако протоколът, удостоверяващ взетото решение, бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.“

Решенията, които трябва да вземе УС са:

 • Удължаване втори краен срок от 27.04.2002 г. до 26.05.2020 г. по отворена към момента в ИСУН 2020 процедура за подбор на проектни предложения BG05M20P001-3.007 МИГ ЛОМ мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми”;
 • Одобрение на изменени Условия за кандидатстване в т. 23. Краен срок на кандидатсване във връзка с удължения втори краен срок;
 • Информиране на местната общност чрез актуализране на обявата по процедурата.

Материалите по дневния ред са на разположение и на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски” №19, Административна сграда на Общински пазар, етаж.2.

С уважение
Д-р Г. Гаврилов
Председател на УС

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти