hmenu

П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,


Във връзка с извънредната ситуация свързана с разпространението на COVID 19 и съгласно чл. 21 ал.6 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ, Ви каня за участие в неприсъствено заседание на УС/КУО, което ще се проведе на 29.06.2020 г. /понеделник/, 18 ч. при следния

дневен ред:

 • Приемане на Оценителен доклад на КПППТ по процедура BG05M20P001 - 3.007 МИГ ЛОМ мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми”, втори краен срок на кандидатстване 26.05.2020 г., Мярка 7 от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ ;
 • Други.

Заповядайте!

С уважение
Д-р Г. Гаврилов
Председател на УС

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти