hmenu

П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,


Съгласно чл. 21 ал.6 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ и във връзка с извънредната ситуация свързана с разпространението на Covid 19, Ви каня за участие в неприсъствено (online или телефонно) заседание на УС/КУО, което ще се проведе на 28.12.2020 г., от 18 ч. при следния

дневен ред:

 1. Обсъждане и избор на Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ по процедура BG05M9OP001-1.098 МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ - 2020 чрез подбор на проектни предложения по Мярка 8 от Стратегия за ВОМР на МИГ ЛОМ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР 2014-2020 чрез подхода Водено от общностите местно развитие;
 2. Други.

За предварително запознаване всички материали по дневния ред са на разположение на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски” №19, Административна сграда на Общински пазар, етаж.2

Заповядайте!


С уважение
Тихомир Замфиров
Член на УС

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти