hmenu

П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,


Съгласно чл. 21 ал.6 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ и във връзка с извънредната ситуация свързана с разпространението на Covid 19, Ви каня за участие в неприсъствено (online или телефонно) заседание на УС/КУО, което ще се проведе на 04.02.2021 г. /четвъртък/, от 9 ч. при следния

дневен ред:

 1. Одобряване на оценителен доклад по процедура BG06RDNP001-19.382 по мярка 3-6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ, Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020, Приоритетна ос МЯРКА 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ;
 2. Други.


С уважение
Георги Гаврилов
Председател на УС

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти