hmenu

П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,


Съгласно чл. 21 ал.6 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ Ви каня за участие в присъствено заседание на УС/КУО, което ще се проведе на 10.02.2021 г. /сряда/, от 16 ч. при следния

дневен ред:

 1. Решения за прекратяване на членство в МИГ, приемане на нови членове на МИГ.
 2. Информация за промени в списъчния състав на Колективния върховен орган (Общо събрание).
 3. Информация за промени в Колективния управителен орган (Управителен съвет) на сдружението.
 4. Актуализиране Списък външни оценители на основание чл.14 и чл.16 ал.1 от Вътрешните процедурни правила за избор на външни експерт-оценители на проекти към СВОМР на МИГ ЛОМ.
 5. Приемане на годишен доклад за изпълнение на Стратегията на ВОМР на СНЦ „МИГ ЛОМ“ за 2020 г.
 6. Представяне и приемане на годишен отчетен доклад на СНЦ „МИГ ЛОМ“ за 2020 г.
 7. Разглеждане и обсъждане на индикативен график за приеми по СВОМР за 2021 г.
 8. Приемане на проектобюджет за текущи разходи на СНЦ МИГ-ЛОМ за 2021 г.
 9.  Разглеждане и приемане изпълнението на планираните дейности и разходи на МИГ за 2020 г. и Годишен финансов отчет на СНЦ „МИГ ЛОМ“ и придружаващите ги документи за 2020 г.
 10. Приемане на годишен план за мониторинг на одобрените проекти за изпълнение на мерки по СВОМР;
 11. Други.

С уважение
Георги Гаврилов
Председател на УС

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти