hmenu

П О К А Н А

за ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


Във връзка с обявен прием на проектни предложения, процедура в ИСУН BG06RDNP001-19.405 по мярка 1-4.1 „Инвестиции в ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“, от Стратегията за ВОМР на МИГ–ЛОМ“, Ви каня да участвате в информационна среща на тема:
„Запознаване с процедура за подаване и подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.405 по мярка 1-4.1 „Инвестиции в ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“, от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна група МИГ–ЛОМ“
Дата на провеждане: 05.03.2021 Час:10.00
Място на провеждане – гр. Лом, Административна сграда Общински пазар – Зала1
Участие в информационната среща може да заявите:
1. По email: office@miglom.org;
2. По телефон: 0888 25 27 01;
Участие в информационната среща може да вземете и без предварително заявяване.

Всички материали са публикувани на сайта на МИГ ЛОМ и са на разположение за предварително запознаване на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски” №19, Административна сграда на Общински пазар, етаж.2

Заповядайте!

С уважение
Тихомир Замфиров, член на УС

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти