hmenu

П О К А Н А

за ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


Във връзка с предстоящ прием на проектни предложения по Мярка 13 от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ - ЛОМ Екипът на МИГ ЛОМ Ви кани на еднодневна информационна среща за местни лидери и потенциални кандидати на тема:

„Процедура за подбор на проектни предложения с два крайни срока № BG16RFOP002-2.071 МИГ ЛОМ “ПОДОБРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА РАСТЕЖ НА МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ЛОМ-2020“

Участниците в информационната среща ще се запознаят с:
 • Условията за подготовка на проекти по процедурата;
 • Процедурата за подбор на проектни предложения по мярката;
 • Работа в ИСУН.
Дата на провеждане: 04.03.2021 г. от 10.00 часа
Място на провеждане – гр. Лом, Административна сграда Общински пазар, етаж 2, Зала №2
Участие в информационната среща може да заявите:
1. По email: office@miglom.org;
2. По телефон: 0888 25 27 01;
Участие в информационната среща може да вземете и без предварително заявяване.

Всички материали са публикувани на сайта на МИГ ЛОМ.

Заповядайте!

Екип на МИГ Лом

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти