hmenu

П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,


На основание чл. 21 ал.6 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ Ви каня за участие в неприсъствено заседание на УС/КУО , което ще се проведе на 12.07.2021, понеделник, от 13.00 часа при следния

дневен ред:

 1. Утвърждаване на обява и насоки, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по процедура BG06RDNP001-19.429, МИГ ЛОМ Мярка 2- 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ ЛОМ“;
 2. Утвърждаване на обява – втори краен срок по процедура BG06RDNP001-19.413, МИГ-ЛОМ мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“;
 3. Утвърждаване на обява –втори краен срок по процедура BG06RDNP001-19.405 МИГ ЛОМ Мярка 1- 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ;
 4. Други.

Заповядайте!

С уважение
Георги Гаврилов, председател на УС

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти