hmenu

П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,


Във връзка с извънредната ситуация свързана с разпространението на Covid 19 и съгласно чл. 21 ал.6 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ ви каня за участие в неприсъствено (online или телефонно) заседание на УС/КУО , което ще се проведе на 18.01.2022, вторник, от 18.00 часа при следния

дневен ред:

 1. Обсъждане и подбор на Комисия за подбор на проектни предложени (КППП) по процедура BG06RDNP001-19.405 по мярка 1- 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства“ втори краен срок от Стратегията ВОМР на МИГ ЛОМ.
 2. Одобрение на оценителен доклад от 14.01.2022г. на Комисия за подбор на проектни предложени (КППП) по процедура BG06RDNP001 19.413 по мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ – втори краен срок, от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ.
 3. Свикване на Общо събрание на СНЦ МИГ ЛОМ на 10.02.2022 г. /четвъртък/ , от 17:00 часа, МЯСТО: гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19, етаж 2.
 4. Други.

С уважение
Георги Гаврилов, председател на УС

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти