hmenu
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КВО на СНЦ "МИГ-ЛОМ"


П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА МИГ-ЛОМ,

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл.19 ал.2 от Устава на СНЦ МИГ-ЛОМ и с решение №1 по т. 3 от дневния ред на УС /протокол № 01 от 18 януари 2022/, Председателят на УС на МИГ ЛОМ кани всички членове за участие в заседание на общото събрание на МИГ–ЛОМ, което ще се проведе на 10 февруари /четвъртък/ 2022 г, от 17:00 часа, в гр. Лом, ул. „Г.Манафски“ № 19, етаж 2, заседателна зала 1, при следния проекто-дневен ред:

 • Прекратяване на членство в МИГ, приемане на нов член на МИГ и промени в списъчния състав на Колективния върховен орган (Общо събрание) и Колективния управителен орган (Управителен съвет) на сдружението;
 • Представяне и приемане на годишен доклад за изпълнение на Стратегията на ВОМР на СНЦ „МИГ ЛОМ“ за 2021 г.;
 • Представяне и приемане на годишен отчетен доклад на СНЦ „МИГ ЛОМ“ за 2021 г.
 • Разглеждане и обсъждане на индикативен график за приеми по СВОМР за 2022 г.
 • Приемане на проектобюджет за текущи разходи на СНЦ МИГ-ЛОМ за 2022 г.
 • Разглеждане и приемане изпълнението на планираните дейности и разходи на МИГ за 2021 г. и Годишен финансов отчет на СНЦ „МИГ ЛОМ“ и придружаващите ги документи за 2021 г.
 • Други.

Регистрацията ще започне в 16:30 часа - срещу документ за самоличност, за пълномощниците – срещу писмено пълномощно с минимално съдържание, определено в Устава на сдружението и срещу документ за самоличност. Съгласно чл. 19 ал. 4 от Устава на МИГ-ЛОМ при липса на кворум от 50 % събранието ще се проведе един час по-късно, независимо от броя на явилите се членове. Кворумът се установява по регистрационния списък.


  Председател УС на МИГ-Лом, д-р Георги Гаврилов


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти