П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,


На основание чл. 21 ал.1 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ ви каня за участие в присъствено заседание на УС/КУО, което ще се проведе на 10.02.2022 г., четвъртък, от 16.00 часа на адрес гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19, етаж 2, заседателна зала 1 при следния

дневен ред:

 1. Прекратяване на членство в МИГ, приемане на нов член на МИГ и промени в списъчния състав на Колективния върховен орган (Общо събрание) и Колективния управителен орган (Управителен съвет) на сдружението.
 2. Представяне и приемане на годишен доклад за изпълнение на Стратегията на ВОМР на СНЦ „МИГ ЛОМ“ за 2021 г.
 3. Представяне и приемане на годишен отчетен доклад на СНЦ „МИГ ЛОМ“ за 2021 г.
 4. Разглеждане и обсъждане на индикативен график за приеми по СВОМР за 2022 г.
 5. Приемане на проектобюджет за текущи разходи на СНЦ МИГ-ЛОМ за 2022 г.
 6. Разглеждане и приемане изпълнението на планираните дейности и разходи на МИГ за 2021 г. и Годишен финансов отчет на СНЦ „МИГ ЛОМ“ и придружаващите ги документи за 2021 г.
 7. Други.

С уважение
Георги Гаврилов, председател на УС

За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти