hmenu

П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,


В качеството ми на Председател на УС и Съгласно чл. 21 ал.6 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ във връзка с извънредната ситуация свързана с разпространението на Covid 19 Ви каня за участие в неприсъствено заседание на УС/КУО, което ще се проведе на 25.02.2022, Петък, от 18.00 часа при следния

дневен ред: 1. Одобряване и утвърждавне на Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ по процедура BG06RDNP001-19.405 Мярка 1-4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРСР 2014 - 2020 г.
 2. Други.

За предварително запознаване с всички материали по дневния ред може да заповядате в офиса на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски” №19, Административна сграда на Общински пазар, етаж.2


С уважение
Георги Гаврилов, председател на УС

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти