hmenu

П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,


На основание чл. 21 ал.1 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ ви каня за участие в присъствено заседание на УС/КУО, което ще се проведе на: 01.04.2022, Петък, от 16.00 часа на адрес гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19, етаж 2, заседателна зала 1 при следния при следния

дневен ред: 1. Обсъждане на промяна за обявяване на дата по втори краен срок за набиране на проектни предложения на МИГ Лом по процедура BG06RDNP001-19.429 МИГ ЛОМ МЯРКА 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”
 2. Други.

С уважение
Георги Гаврилов, председател на УС

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти