ПОКАНА

за заседание на Управителния съвет на МИГ ЛОМ


Уважаеми членове на УС на МИГ Лом,Във връзка с приключване на оценителната сесия Устава на СНЦ МИГ ЛОМ ви каня за участие в заседание на УС, което ще се проведе на 10.01.2023г. - вторник, от 17:00 часа при следния дневен ред:
 1. Одобрение на оценителен доклад от 06.01.2023г. на Комисия за подбор на проектни предложени (КППП) по процедура BG06RDNP001 19.656 подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ първи краен срок 2022г. от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ
 2. Вземане на решение за издаване на запис на заповед – за обезпечаване на аванс в размер 50 % от утвърдения за 2023г. бюджет за текуща издръжка и популяризация на СВОМР
 3. Разглеждане и приемане на Годишен финансов отчет за 2022г.
 4. Стартиране на процедура за допълване на списъка на външните експерти - оценители в КППП към МИГ-Лом.
 5. Вземане на решени за Свикване на Общо събрание и проект за дневен ред на СНЦ МИГ Лом.
 6. Други.


С уважение, Георги Гаврилов
Председател на УС


За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти