ПОКАНА

за заседание на Управителния съвет на МИГ ЛОМ


Уважаеми членове на УС на МИГ Лом,Във връзка с провеждането на Общо събрание на СНЦ МИГ ЛОМ, Ви каня за участие в заседание на УС, което ще се проведе на 13.02.2023 г. - понеделник, от 15:00 часа в офиса на МИГ ЛОМ при следния дневен ред:
 1. Разглеждане на документите по чл.12,ал.1 от Устава на Сдружението за приемане на нови членове на МИГ и промени в списъчния състав на Колективния върховен орган (Общо събрание) на сдружението.
 2. Разглеждане на документите по чл.23, ал.1 от Устава на Сдружението за предсрочно освобождаване на член на УС на МИГ и решение за внасянето им в дневния ред на Общото събрание.
 3. Разглеждане и приемане на годишен доклад за изпълнение на Стратегията на ВОМР на СНЦ „МИГ ЛОМ“ за 2022 г.
 4. Разглеждане и приемане на годишен отчетен доклад на СНЦ „МИГ ЛОМ“ за 2022 г.
 5. Разглеждане е и приемане на предложение за актуализиране на индикативен график за приеми по СВОМР за 2023 г.
 6. Разглеждане на изпълнението на планираните дейности и разходи на МИГ за 2022 г. и приемане на Годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ ЛОМ“ и придружаващите ги документи за 2022 г.
 7. Други.

С уважение, Георги Гаврилов
Председател на УС


За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти