ПОКАНА

за заседание на Управителния съвет на МИГ ЛОМ


Уважаеми членове на УС на МИГ Лом,Във връзка с приключване на срока за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.554 по мярка 1- 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства от Стратегията ВОМР на МИГ ЛОМ и съгласно чл. 25 ал.6 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ ви каня за участие в заседание на УС/КУО, което ще се проведе на 18.07.2023 г. - вторник, от 17:00 часа при следния дневен ред:
1. Обсъждане и подбор на Комисия за подбор на проектни предложени (КППП) по процедура BG06RDNP001-19.554 по мярка 1- 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства от Стратегията ВОМР на МИГ ЛОМ.
2. Други

С уважение, Георги Гаврилов
Председател на УС


За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти