Лом

Административна сграда на общински пазар – зала 1

На 21.11.2016 г. в изпълнение на проект по договор РД-50-104/17.08.2016 г. в гр. Лом се проведе информационна кампания, посветена на подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/, на която беше предоставена информация за процеса на разработване на стратегия за местно развитие. Друга основна цел на срещата беше идентифицирането на проблемите и потребностите на заинтересованите лица на територията на населените места в рамките на МИГ. Срещата започна в 14.00 ч. и приключи в 16.30 ч. в съответствие с предварително очертан график. На срещата присъстваха представители на заинтересовани страни от публичния сектор - представители на местни публични администрации.

За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти