hmenu
Лом

Уважаеми съграждани,

Информираме ви, че в рамките на Проект № РД 50-104/17.08.2016 г. - подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони етапът на провеждането на информационните кампании 2.1. от БФП приключва през месец януари 2017 година. До момента широк кръг хора от всички населени места на територията бяха запознати с подхода ВОМР – Водено от общностите местно развитие, както и с целите, задачите, дейностите и очакваните най-важни резултати от провеждания в момента проект. За популяризиране на подхода ВОМР бяха използвани презентации, публикуване на информация на сайта на Община Лом и на сайта МИГ-ЛОМ, покани, обяви, индивидуални материали за участниците. През месец октомври и ноември бяха проведени 11 информационни срещи, от които 3 в град Лом и 8 в селата, с около 200 участника. Беше проведена 1 пресконференция в град Лом с 50 участника. Бяха проведени 3 оперативни срещи с партньорите на Община Лом по проекта. Бяха попълнени и предадени за обработка 92 анкети за проучване на мнението на заинтересованите страни в процеса на подготовка на Стратегията за местно развитие.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти