hmenu
събития Лом

Уважаеми съграждани,

Съгласно публикувания график и покани на сайта на МИГ-ЛОМ през февруари 2017 година бяха проведени следните събития:

07.02.2017 от 10.00 часа, в Зала 1 на Общински пазар - Еднодневна информационна конференция. На срещата присъстваха 52 човека - представители на публичния, нестопанския и стопански сектор. Присъстващите бяха запознати с извършените до момента дейности и предстоящите задачи.

Учредително събрание на МИГ - Лом

07.02.2017 от 14.00 часа, в Зала 2 на Общински пазар - УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МИГ-ЛОМ. Двадесет и пет (25) юридически и физически лица са учредители на МИГ-ЛОМ. От тях представители на публичния сектор двама (2), на стопанския сектор тринадесет (13) и на нестопанския сектор единадесет (11). На събранието присъстваха като наблюдатели представители на медиите, Община Лом и граждани.

На учредителното събрание бе приет Устав на МИГ-ЛОМ. Съгласно устава сдружението представлява публично-частно партньорство между нестопанския, стопанския и публичния сектор на територията на община Лом, учредено като юридическо лице с нестопанска цел, съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. МИГ-ЛОМ е независимо и доброволно сдружение, в което делът на представителите на всеки един от трите сектора не може да превишава 49% от имащите право на глас, както в колективния върховен орган - общото събрание, така и в колективния управителен орган – управителния съвет.

В управителния съвет на сдружението бяха избрани:

Пенка Пенкова – кмет на Община Лом - председател на УС на МИГ-ЛОМ
Тихомир Замфиров – представител на стопанския сектор
Ивайло Георгиев – представител на стопанския сектор
Наталия Георгиева – представител на нестопански сектор
Цветелина Асенова - представител на нестопански сектор

Новите членове на МИГ-ЛОМ ще бъдат приемане с подаване до УС на молба -декларация за членство по образец.

20.02.2017 от 14.00 часа, в Зала 1 на Общински пазар - ПЪРВИ РАБОТНИ СРЕЩИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ-ЛОМ.

Срещите бяха посетени от г-жа Ралица Василева и г-жа Димитрина Павлова – експерти от МЗХ, които следят и подпомагат дейностите ни по проекта. Те дадоха положителна оценка на извършените до момента дейности, което бе отразено в протокол.

Презентация

Работните срещи се проведоха в две групи по 10 човека всяка. Срещите се водеха от Биляна Качамачкова (зала 1 - нестопански сектор) и Пламен Апостолов (зала 2 – стопански сектор) - консултанти от „КЕЙ ПИ ЕМ КОНСУЛТИНГ“. Те представиха резултатите от анкетното проучване за интереса на местните хора към различните програми и мерки. Най-голям интерес е проявен към Програма за развитие на селските райони - мерки 4.1, 4.2, и 6.4.1. На следващо място е интересът към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ - ИП 2.2. ТЦ Капацитет за растеж на МСП. Няма проявен интерес към ОПОС.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти