hmenu
След проведено събеседване с допуснатите кандидати на 10.05.2017 г., от 17.30 ч. в офиса на „МИГ-Лом”, с адрес: гр. Лом, ул. „Г. Манавски” №19, етаж 2. по
 
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЕКИП НА МИГ-ЛОМ,
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на МИГ-ЛОМ одобри:

За длъжността "Изпълнителен директор" на МИГ-Лом: Румяна Симеонова
За длъжността "Експерт Стратегия" на МИГ-Лом: Верочка Ценова и Красимира Томова
За длъжността "Счетоводител" на МИГ-Лом: Здравко Здравков

В срок до 12.05.2017 г., всеки от избраните за длъжностите: изпълнителен директор, счетоводител, експерти по прилагане на Стратегията за местно развитие, да се явят в офиса на МИГ-ЛОМ, за да подпишат двустранно писмено споразумение за последващо наемане на трудов договор, и декларация - Приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8, необходими за окомплектоване на Заявление за кандидатстване на СНЦ МИГ-ЛОМ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по реда на Наредба №22 от 14 декември 2015 г.

В случай на одобрение на заявлението и подписване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Министерство на земеделието и храните и СНЦ „МИГ – ЛОМ” подмярка 19. с посочените лица ще бъдат сключени трудови договори.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти