УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме ви, че на 02.08.2017 подадохме проект по мярка 19.2 по ПРСР - за финансиране на стратегията за ВОМР. Резултати от оценка и класация трябва да очакваме през месец ноември - декември 2017 година.
Припомняме ви, че стратегията бе изработена с вашето активно участие, в условията на прозрачност и пълна информираност в рамките на предварителния проект по подмярка 19.1 от ПРСР. Проектът за БМ бе на обща стойност 57 054,90 лева, от които Европейско финансиране от ЕЗФРСР 90% - 51 349,41 лева и национално съфинансиране (от националния бюджет) 10 % - 5 705,49 лева.

За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти