hmenu
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме ви, че на 29.12.2017 г. Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. приключи с оценката на стратегиите за Водено от общностите местно развитие, подадени в рамките на втората процедура за прием на стратегии по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 ВОМР.
Стратегията на ВОМР на МИГ-ЛОМ бе подадена на 02.08.2017 с Вх. рег. №: BG06RDNP001-19.001-0001 в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 (ИСУН) и кандидатства заедно с още 61 местни инициативни групи (МИГ) от цялата страна за финансиране по мярка 19.2 по ПРСР. Резултати от оценката и класацията в оспорваното състезание се очакваха през месец декември 2017 година и за радост на всички привърженици на идеята и подхода „Лидер“ в Община Лом те се оказаха положителни – многофондовата стратегия на ВОМР на МИГ-ЛОМ е одобрена за финансиране и реализация в периода 2018-2023 г.
На основание ПМС № 161 са одобрени 25 броя заявления на стратегии по подмярка 19.2, класирани в низходящ ред до размера на наличния бюджет съгласно Насоките за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за Водено от общностите местно развитие, утвърдени със заповед на Ръководителя на Управляващия орган на ПРСР № РД 09-491/23.06.2017 г., изм. със заповед № РД 09-987/28.12.2017 г.
Предстои получаване на покана по реда на чл. 35, ал. 2 от ПМС № 161 към одобрените МИГ да представят в Министерството на земеделието, храните и горите нужните документи за подписване на Споразумение за финансиране и изпълнение на стратегия на ВОМР от страна на Управляващите органи по ПРСР, ОПРЧР, ОПИК и ОРНОИР и председателя на Управителния съвет на МИГ Лом г-жа Пенка Пенкова.

За справка: http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/home/17-12-29/-235815357.aspx

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти