hmenu
На 27 март от 17 ч. в административната сграда на Общински пазар Лом, МИГ – ЛОМ проведе Общо събрание на своите членове, на което отчете дейността си за периода от създаването си през февруари 2017 г. до края на годината. Събранието прие единодушно Годишния доклад и финансовия отчет за изтеклия период и благодари за положените усилия от страна на Управителния съвет за приемането и финансирането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, която предвижда финансиране на проекти на представители на местната общност на стойност над 7 млн. лв. до 2023 година.

ВНИМАНИЕ: Документите и презентациите от Общото събрание са публикувани в "Информация" => "Документи" и "Презентации". Вътрешните правила на МИГ-Лом се намират в "МИГ ЛОМ" => "Правилници"
Общо събрание МИГ Лом "Изпълнението на проектите ще доведе до подобряване качеството на живот на населението от територията на Община Лом", каза кметът Пенка Пенкова - Председател на УС на МИГ Лом.

Управление
Госпожа Румяна Симеонова - изпълнителен директор на сдружението, представи Индикативната работна програма за изпълнение на Стратегията на МИГ-а за 2018 г., която предвижда обявяване на процедури за подбор на проектопредложения по 13 мерки на стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ - Лом.
Събранието одобри също и представените за обсъждане Вътрешни правила за дейността на сдружението и процедурите, по които ще се прави избор на външни експерт-оценители на проекти и избор на проекти, които да получат безвъзмездна финансова помощ.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти