hmenu
На 23.04.2018 г. г-жа Пенка Пенкова, председател на Колективния управителен орган на Сдружение „Местна инициативна група Лом“ подписа Споразумение за изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие.

С подписването на това споразумение с управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони, оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ и Оперативна Програма “Наука и образование“, МИГ Лом стартира нов етап от същинското изпълнение на стратегията.

Експертите на МИГ Лом, при спазване изискванията за публичност и пълна прозрачност, започват кампания по информиране на местната общност чрез срещи, информационни събития, обучения и семинари за подготовка на проектопредложения в изпълнение на Индикативната работна програма на МИГ Лом по 13 различни мерки. Максималният размер на общия публичен принос във финасовия план към нашата стратегия за изпълнение на проекти е в размер до 7 353 823 лв. по четирите програми.

Заповедта за одобрение и споразумението за изпълнение на стратегията се намират в секцията МИГ ЛОМ => Документи.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти