hmenu
На 27 и 28 септември в зала 2 на Аминистративната сграда на Общински пазар бе проведено обучението на екипа, членовете на КУО – Общото събрание, и потенциални бенефициенти на територията на МИГ ЛОМ за работа в истемата ИСУН 2020, която е единственият начин за кандидатстване и отчитане на проекти по Оперативните програми и Програма за развитие на селските райони през периода 2014-2020 г.

Обучение
Двудневното обучение на присъствалите 15 участника са във връзка с прилагането на Стратегията за местно развитие на МИГ- ЛОМ, изпълнението на Актуализирания индикативен график за приеми по мерки от СВОМР на МИГ ЛОМ за 2018 г. и подготвените 4 бр. насоки за обявяване в ИСУН през този и следващия месец.
Обучение
Обучението бе проведено от СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА ИНИЦИАТИВИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“ на тема: „Запознаване с процеса на работа в ИСУН 2020 при подаване и отчитане на проектни предложения, подадени по Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ“ Практиците лектори – Цанко Спасовски и Петрина Дамянова, освен разяснения по начина на кандидатстване направиха практическа демонстрация на работа с Модула за Е-кандидатстване ИСУН 2020 и заостриха вниманието на аудиторията за предотваратяването на някои често срещани грешки.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти