hmenu
По мярка 3 - 6.4.1
Инфо среща
На 13.10.2018 /събота/, 10:00 часа, в изпълнение на проект по Споразумение № РД 50-40/24.04.2018 по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. се проведе информационна среща на тема: „Запознаване с процедура по подаване и подбор на проектни предложения   BG06RDNP001-19.109  по мярка 3- 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна група МИГ–ЛОМ.
Интересът към мярката беше голям. Присъстваха 17 потенциални бенефициенти.
Срещата се водеше от г-жа Ценова - експерт Стратегия ВОМР-мерки по ПРСР 2014-2020 г.


Инфо среща
Инфо среща
По мярка 4 - 7.2 с удължен срок
На 18.10.2018 /четвъртък/, 10:00 часа, в офиса на Дирекция „Информационна политика и управление на проекти и програми“, Община Лом, в изпълнение на проект по Споразумение № РД 50-40/24.04.2018 по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. се проведе втора еднодневна информационна среща за потенциални кандидати по мярка 4-7.2 с удължен срок.
Присъстваха 10 човека и целият екип на МИГ-ЛОМ. Срещата се водеше от г-жа Ценова - експерт Стратегия ВОМР - мерки по ПРСР 2014-2020 г.


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти