hmenu
За подобряване и развитие на междусекторни услуги включващи рехабилитация, трудотерапия и осигуряване на социални и здравни услуги в общността, в подкрепа на социалното им включване, потенциалните кандидати и партньори от територията на МИГ Лом участваха в информационна среща, организирана от екипа на местната инициативна група днес, 11 април в сградата на Общински пазар Лом.

Информационна среща
Община Лом, доставчиците на социални услуги и доставчиците на здравни услуги, в срок до 8 май т.г. имат възможност да подготвят проекти за предоставяне на социални и здравни услуги за 100 лица от целевите групи /хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване/ за финансиране с безвъзмездна финансова помощ чрез ЕСФ, по Програма „Развитие на човешките ресурси“. Ресурсът, който ще бъде разпределен по процедура № BG05M9OP001-2.030 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ ЛОМ“ на територията на общината е 782 320 лв.

В резултат на изпълнението на проекти по Мярка 12 от СВОМР: МИГ ЛОМ „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход“, Приоритетна ос 2, Инвестиционен приоритет 3, се очаква подобряване качеството на живот на социално уязвимите и рискови групи на територията на МИГ-ЛОМ, чрез осигуряване на интегрирани социални и здравни услуги в домашна среда и в общността.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти