Днес, 12-ти април, в сградата на Общински пазар Лом екипът на МИГ Лом проведе информационна среща по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване № BG05M9OP001-2.034 МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“, ОП: „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020” в изпълнение на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ , Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“.

Информационна среща
В присъствието на 10 потенциални кандидати и партньори бяха представени условията за кандидатстване с проектни предложения, начина на работа в ИСУН 2020 и начина на оценка на проектните предложения. Подчертано беше, че партньорството по процедурата е задължително.

Основните въпроси, които интересуваха присъстващите бяха насочени към Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите и партньорите и попълване на електронно базиран формуляри критериите за ТФО.
Изпълнението на проекти по мярката в рамките на общ бюджет от 195 580 лв. ще доведе до подобряване на живота и създаване на подходящи условия за устойчивата интеграция на маргинализирани общности и социално изключени роми, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация. Максималният интензитет на помощта е до 100 % от общата стойност на допустимите разходи.
До първия краен срок за кандидатстване - 8 май 2019 г. Община Лом, работодатели, доставчици на социални услуги в партньорство с неправителствени организации, читалища, и доставчици на здравни услуги могат да създадат партньорства и да подадат проекти.

Успех!

За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти