На 24.04.2019 г. от 11:00 часа в град Лом се проведе информационна среща, свързана с подготовката на проекти за безвъзмездна финансова помощ по открита процедура за подбор на проектни предложения с един срок за кандидатстване BG06RDNP001-19.185 по мярка 5-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ.

На срещата присъстваха 19 представители на различни институции, като най-активно беше присъствието на представителите на Туристическото дружество (14 човека) и Община Лом.

Бяха представени Условията за кандидатстване, разгледани бяха документите, които се представят на етап кандидатстване и разяснен начина за подаване на проектно предложение в системата ИСУН 2020.

За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти