hmenu
Днес, 10-ти май, в сградата на Общински пазар Лом екипът на МИГ Лом проведе информационна среща по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване № BG05M9OP001-1.047 МИГ ЛОМ „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“, ОП: „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020” в изпълнение на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.

Информационна среща
В присъствието на 12 потенциални кандидати и партньори бяха представени условията за кандидатстване с проектни предложения, начина на работа в ИСУН 2020 и начина на оценка на проектните предложения.

Основните въпроси, които интересуваха присъстващите бяха насочени към Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите и партньорите и попълване на електронно базиран формуляри критериите за ТФО.

Изпълнението на проекти по мярката в рамките на общ бюджет от 156 464,00 лв. ще създаде възможност за безработни лица на възраст до 29 г.(вкл.) със средно, висше образование, с основна или по-ниска образователна степен да повишат мотивацията си за търсене на работа, да получат квалификация, работа или да развият свой бизнес. Максималният интензитет на помощта е до 100 % от общата стойност на допустимите разходи. До първия краен срок за кандидатстване – 11 юни 2019 г. Община Лом и работодатели могат да подадат проекти за осигуряване на обучения и заетост на младите хора.

До първия краен срок за кандидатстване - 8 май 2019 г. Община Лом, работодатели, доставчици на социални услуги в партньорство с неправителствени организации, читалища, и доставчици на здравни услуги могат да създадат партньорства и да подадат проекти.

Успех!

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти